Neogent Netværk ved Geocenter København

Neogent Netværk ved Geocenter København er et geovidenskabeligt forum for studiet af processerne i neogen tid. Forståelsen af den neogene sedimentologi og de neogene erosionsprocesser er først nu ved at komme i fokus. Mekanismerne bag neogen erosion og landhævning er stadig en gåde - men forståelsen af de neogene processer får stadig større praktisk betydning. fx. for forståelsen af modning og migration af kulbrinter og for lokaliseringen af vandreserver. Sedimentologer, biostratigrafer, strukturgeologer, geofysikere og studerende opfordres til at deltage i de åbner møder og til at bidrage til diskussionen.


Øst-vest orienteret seismisk linie der viser en ca. 400 m tyk sekvens af Sen Miocæn alder der hælder mod vest
Øst-vest orienteret seismisk linie der viser en ca. 400 m tyk sekvens af Sen Miocæn alder der hælder mod vest. Sedimenterne er erosivt afskåret i den østlige Nordsø. Ekstrapolation af denne enhed mod øst passer med den 3-400 m tykke sektion der er formodes at have været aflejret over sedimenter af mellem miocæn alder i boringerne R-1 og Nøvling-1 (Japsen & Bidstrup 1999). Dette betyder at ca. 400 m Øvre Miocæn må have været aflejret i den østligste Nordsø og i Midtjylland for derefter at være blevet borteroderet i løbet af Plio-Pleistocæn tid. Se diskussionen i Marine Geology vol. 186 (2002) mellem Japsen, Bidstrup & Rasmussen og Huuse, Lykke-Andesen & Michelsen.

Kontakt Peter Japsen pj@geus.dk for yderligere information

Valid HTML 4.01!

Kun for deltagerne i netværket